Pokušení, protivník a křesťanství

neděle 17. srpen 2014 17:39

„Lidé věří v ďábla buď příliš horlivě, nebo příliš slabě.“ C.S.Lewis

   Přiznám se, že k napsání této poznámky mne přivedl text kolegy blogera, který se zabývá podobným tématem. Jedna křesťanská modlitba obsahuje prosbu: „Ať tělo, svět a ďábla přemáhám.“ Z toho je evidentní, že křesťanství neviní ďábla z veškeré špatnosti kolem nás. Jinými slovy „nemaluje čerta na zeď.“ Vnímá totiž dnes jasně, že ke zlu nás může ponoukat okolí, ku příkladu nějaká špatná společnost, ale také my sami se můžeme svobodně rozhodnout konat zlo.

   Začněme ale od začátku, tak říkejíc od Adama. Křesťanská i židovská víra je přesvědčena, že na počátku Bůh vše stvořil jako mravně dobré (což není dle mého soudu v rozporu s evolucí). Teprve až svobodnou volbou rozumných bytostí vzniká zlo. Duchová bytost, která se jako první definitivně rozhodla pro zlo, se nazývá v Bibli velice prozaicky „protivník“, hebrejsky satan. Jde o personifikované zlo, jakýsi „čistě destilovaný egoismus“. Ve Starém zákoně o něm není mnoho zmínek, ale pokud se vyskytuje, tak působí proti tomu, co je pro člověka dobré. Autor žalmů tak třeba považuje za pohromu, když někomu satan stojí po boku. Nahlédneme-li na první stránky Bible, do tak zvaných pradějin, které jsou plné obrazů a symbolů a pro orientálního člověka vůbec nemusely představovat konkrétní historické události, jsme svědky, kdy věštec (podobně se v hebrejštině řekne had) pokouší první hezčí polovičku lidstva. Na jejich rozhovoru lze ilustrovat technologii pokušení.

   Nejprve je tu dotek, zlo se nás jakoby dotkne skrze naše smysly. Něco uvidíme, uslyšíme, pocítíme. My na to reagujeme nějakou myšlenkou, nápadem. Ještě jsme se nerozhodli pro žádný skutek. Eva uviděla strom poznání s plody chutnými na pohled. Pralidem v Edenu opravdu chybělo jedno poznání, a to poznání zla. Pak následuje rozmluva, začíná v nás určitý vnitřní dialog. Eva hovoří s hadem a připouští možnost lákavé ochutnávky zakázaného ovoce, a zlo se začíná agresivněji vnucovat. Následuje souhlas, zlo vítězí: „Eva vzala tedy z jeho plodů a jedla“. A ejhle, máme tu expanzi, zlo, jako by se samo dál šířilo. Eva dala jíst také svému muži, který ale bohužel celou dobu zřejmě stál vedle ní a on přesto pokušení podlehne. Nakonec je tu následek, je vidět škodlivost rozhodnutí a přichází strach. Akteři příběhu se schovávají před Hospodinem v křoví.

   Následky tohoto tzv. prvotního hříchu jsou v Bibli evidentní. Evě je řečeno: "Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ Jde určitě o víc, než jen o batolata a manželství, jinak by následku unikla každá žena, která by se nevdala a neměla děti. Prapůvodní selhání hatí ženě to, na čem jí záleží nejvíc – vztahy. Slávou ženy je, že má otevřené srdce pro druhé, že jí jde o budování hlubokých vztahů. Pokud se jí to ale nedaří, tak tím strádá daleko více než muži. Muži je řečeno: „V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat.“ Prvotní selhání tak zasahuje muže tam, kde ho to nejvíc bolí – na poli získávání hodnoty. Když se muži spolu sejdou, tak se nebaví o vztazích, baví se o tom, čeho dosáhli. Proto se muži daleko víc bojí, než ženy, že v životě neobstojí. Neúspěch je může ochromit do konce života.

   Přestože protivníkovi se více věnuje Zákon nový, tak tam jasně zaznívá, že Kristus „zrušil dlužní úpis, který svědčí proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž.“ Ďábel byl tedy poražen. Exorcista Elias Vella říká, že „Nejde o to bojovat s ďáblem, abychom ho porazili, ale proto, abychom dokázali, že je poražen.“ Křesťanský pohled na tuto problematiku bych si dovolil shrnout následovně - všichni víme, že loď se nepotopí proto, že je ve vodě, ale proto, že se dostane voda do ní. A s pokušením je to podobné, nepadneme proto, že jsme pokoušeni, ale proto, že dovolíme zlu, aby do nás vniklo, případně se nás zmocnilo.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora