Patron výsadkářů

neděle 28. září 2014 19:17

Blahopřání všem Michalům a Michaelům

   Zřejmě nejdůležitějším biblickým textem, který hovoří o archandělu Michaelovi, je Apokalypsa, kde stojí: „Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi”. Autor zde píše o duchovním boji na konci časů, který však odkazuje na podobný boj, který se odehrál na počátku a možná i na boj, který se občas odehrává v srdci každého člověka, etické rozhodnutí mezi dobrem a zlem.

   Apokalypsa není jediná biblická kniha, která píše o archandělu Michaelovi. Zmiňuje ho také starozákonní kniha Daniel, kde archanděl Gabriel mluví k proroku Danielovi o Michaelovi, jako knížeti Izraelského národa, který mu přišel na pomoc v boji proti knížeti perského království. Michael není tedy jen vítězný bojovník proti zlu, ale také jakási nebeská ochranka vyvoleného Izraelského národa. List apoštola Judy pak uvádí jednu epizodu z Michaelova střežení Izraelského národa, když hovoří o tom, jak se archanděl „s ďáblem prudce přel o Mojžíšovo tělo.” Satan totiž chtěl, aby byl Mojžíš pohřben na známé místo, v naději, že ho Izraelité budou uctívat modloslužebným způsobem, podobně, jako třeba komunisté uctívali V. I. Lenina. Avšak Michael tomu zabránil. Jako byl Michael andělem strážným starozákonního Božího lidu, nepřestává být v Bibli andělem strážným novozákonního Božího lidu.

    To dokazují i jeho mnohá zjevení v dějinách. V 2. pol. 1. stol. se objevuje v Kolosách. Tamní pohané prý chtěli smést křesťanskou modlitebnu proudem vody z přehrazené řeky; zbožný duchovní správce se o spiknutí dozvěděl, ale protože již nebyl čas na nic jiného, obrátil se s modlitbou k Michaelovi. Archanděl se mu zjevil a roztrhl skály podél řeky, čímž záplavu odvedl jinam. Na sklonku 5. stol. se Michael zjevil tři kráte na hoře Gargano v Apulii. V roce 590 po Kr. se zjevil při morové ráně prosebnému procesí v Římě, které vedl tehdejší papež Řehož Veliký. Lidé jej prý viděli na ochozu Hadriánova mauzolea, jak zasunuje do pochvy meč na znamení toho, že mor skončí. Hadriánovo mauzoleum se od té doby nazývá Andělský hrad. Dne 18. října se připomíná archandělovo zjevení v roce 708 po Kr. na hoře Tumba, dnešní hoře sv. Michaela v Normandii. Zjevení se tehdy dostalo místnímu biskupovi, kterému Michael přikázal vybudovat na hoře svatyni.

   Všemu tomu můžeme, nebo nemusíme věřit. Co je na tom ale zajímavé? Všechny prezentace Michaela jsou vždy spojeny s povzbuzením pro člověka a říkají, že dobro je silnější než zlo. Toto přesvědčení eliminuje strach a dává odvahu do života, a to není až tak málo. Může to být i inspirací k ochraně života druhých.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora