Dušičky a tři obrazy posledního soudu

neděle 2. listopad 2014 13:02

Podle průzkumu Gallupova institutu veřejného mínění 60% Američanů věří v peklo, ale pouze 4% si myslí, že tam pravděpodobně přijdou.

 

    Nejlepší báseň napsaná ve středověké latině, jejímž autorem je italský františkánský básník 13. stol. Tommaso de Celano, nese název „Boží hněv“ a píše se v ní: „Hněvu den až přijde tmavý, celý vesmír v popel stráví, se Sibylou jak David praví. Jaká hrůza tu nastane, v oblacích až Soudce stane a nic skryto nezůstane! Hlas pronikne hroudu, vzbudí všechny, když spí v troudu: „Vstaňte, mrtví, pojďte k soudu.“ Smrt i vesmír hrůzou zblednou, až vše tvory vstávat shlédnou, jak se k soudu Páně zvednou. Kniha bude otevřena, v níž je vina obsažena a z níž bude pomsta čtena. Když pak Soudce na soud sedne, vše, co tajné, zřejmě shlédne, na všechno se pomsta zvedne. Čím se budu omlouvati, kdepak přímluvce hledati, když i ctnostným je se báti? Králi hrozné velebnosti, jenž jsi pro mne klesal v mdlobě, neodsuď mne v oné době! „

   O 300 let později na zakázku papeže Pavla III., který započal renezanční přestavbu baziliky sv. Petra v Římě, maluje Michelangelo Buonarroti na zadní stěnu Sixtinské kaple ve Vatikánu fresku „Poslední soud“. Pracoval na ní sám, bez pomocníků a to sedm let. Tento námět si vybral papež jako varování věřícím, aby setrvali ve víře v období reformace. Na fresce můžeme nalézt výmluvný detail. Člověk padající do výhně pekla se drží růžence jako záchranného lana a jeden ze spravedlivých jej vytahuje ze smrtelného nebezpečí. Malíř tak naznačuje, že modlitba, jež je projevem pevného zakotvení v Bohu, člověka zachraňuje. Ukazuje také na zkušenost dobře známou z běžného života - nic se nemá nechávat na poslední chvíli.

    O dalších 300 let později si lidé vykládají tento vtip o dvou přátelích, kteří chtěli vědět, jestli se v nebi hraje fotbal. Domluvili se, že ten, kdo první zemře, to zjistí a dá tomu druhému vědět. Pepa zemřel první a za pár dní po své smrti se objevil Frantovi ve snu. Franta se ho ptá: „Co jsi zjistil? Hrají v nebi fotbal?“ Pepa mu odpovídá: „Mám pro tebe dobrou a špatnou zprávu. Dobrá zpráva je: ano, v nebi hrají fotbal. Špatná zpráva je: zítra večer nastupuješ do branky.“ 

    Z těchto tří obrazů můžeme vidět, jak se v lidském uvažování posouvala představa Božího soudu. První křesťané končili své modlitby voláním „Maran atha!“, tj. přijď už, Pane! Druhý příchod Ježíše Krista byl pro ně plný naděje a radosti. Naproti tomu pro křesťana středověku to byl „Dies irae“, den hněvu, den hrůzy a trestu. Středověk byl přesvědčen o velké pravděpodobnosti toho, že skončíme v pekle. Začátek novověku začíná házet pomocné lano a současný věřící je přesvědčen, že půjde rovnou do nebe, jen neví kdy, a teologové tak řeší problematiku prázdného pekla.

    Jak to vidí Bible? Matoušovo Evangelium ve 25. kapitole podává obraz posledního soudu slovy: 'Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Zákonem, podle kterého se soudí, je zákon lásky. Láska při tom není cit nebo teorie, ale je to praktická vlastnost, jejímž motivem není momentální osobní prospěch, ale schopnost vidět Boží obraz v druhém člověku. Projevem lásky, která obstojí před soudem, je tedy konkrétní pomoc konkrétnímu bližnímu, protože v něm je podle Bible přítomen Bůh. A tak co děláme pro druhého, děláme vlastně pro Boha i pro sebe. A to je dle mého názoru daleko důležitější, než řešit metaforické zprávy o pekle či nebi.

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Pavel Konzbul

Chci psát nejen o víře kolem nás.

Mám rád dobrý humor, jsem katolický biskup a jsem přesvědčen, že "víra by měla obsahovat méně teorie a více dobrodružství." (G.K. Chesterton)

REPUTACE AUTORA:
16,20 (VIP)

Seznam rubrik

Tipy autora